Späť

Pozvánka...

Pridané: 20.4.2015 09:27:00 Počet zobrazení: 1895

20 Apríl 2015

 Predstavenstvo Slovenskej holsteinskej asociácie - družstvo
v súlade s ustanoveniami § 239 ods. 2 zákona 513/91 Zb. a ustanoveniami článku XI. Stanov SHA


z v o l á v a členskú schôdzu

Slovenskej holsteinskej asociácie – družstvo,

ktorá sa v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva zo dňa 18.3.2015

uskutoční v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre -Lužiankach
(VÚŽV Nitra)

dňa 14.5.2015, t.j. vo štvrtok so začiatkom o 9,00 hod.


Program rokovania ČS:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Správa Predstavenstva SHA o plnení úloh za rok 2014 a výsledku hospodárenia za rok 2014
4. Správa Kontrolnej komisie SHA k ročnej závierke za rok 2014 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky SHA za rok 2014 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2014
6. Hlavné úlohy a plán činnosti SHA na rok 2015
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie z ČS
9. Záver

POZOR: Bezprostredne po oficiálnom ukončení členskej schôdze Vás pozývame na vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže o „Najlepší šľachtiteľský chov holsteinského dobytka za rok 2014“.

Súčasťou programu bude veľmi zaujímavá prednáška zahraničného odborníka pána Jo Heusschena (Schils b.v., Manažér pre výživu mláďat hospodárskych zvierat) z Holandska na tému: „Trendy a vízie v sektore mlieka“.

Program bude ukončený recepciou, na ktorú ste srdečne vítaní!

Prezentácia účastníkov ČS: o 8,30 hod.

Ak sa v čase, určenom na konanie členskej schôdze nezíde nadpolovičná väčšina členov, Predstavenstvo SHA zvoláva náhradnú členskú schôdzu SHA na deň 14.5.2015, tj. vo štvrtok so začiatkom o 9,30 hod.
Členská schôdza bude mať nezmenený program a je schopná uznášať sa za prítomnosti skutočného počtu členov, bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 zákona 513/91 Zb.

 

 

Ing. Vladimír Chovan
predseda predstavenstva SHA