Výzva
na predkladanie žiadostí


Slovenská holsteinská asociácia v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA) (ďalej len „schéma č. 1“)

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2021 na podporné opatrenia:

Dotácia na subvencovanú službu:

Založenie a vedenie Plemennej knihy a Plemenárskej evidencie
zaregistrovanej európskou komisiou pod evidenčným číslom SA.46903(2016/XA)

v termíne od 1.1.2021 - do 31.12.2021

 

Žiadosť treba zaslať písomne na tlačive, ktorého vzor si STIAHNITE TU na adresu:

Slovenská Holsteinská Asociácia
Nádražná 36
900 28 Ivanka pri Dunaji

Výzva rok 2020

Výzva rok 2019

Výzva rok 2018

Výzva rok 2017

Výzva rok 2016