Späť

Pozvánka ...

Pridané: 9.5.2011 20:32:00 Počet zobrazení: 2866

09 Máj 2011

Zdroj: Predstavenstvo SHA

Schôdza  + prednáška - Praktický význam genomickej selekcie...

Predstavenstvo Slovenskej holsteinskej asociácie - družstvo
v súlade s ustanoveniami § 239 ods. 2 zákona 513/91 Zb. a ustanoveniami článku XI. Stanov SHA zvoláva členskú schôdzu Slovenskej holsteinskej asociácie – družstvo, ktorá sa v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva zo dňa 2.5.2011 uskutoční v CVŽV Nitra (bývalý výskumný ústav) dňa 24.5.2011, t.j. v utorok so začiatkom o 9,30 hod.

Program :
Otvorenie
Voľba mandátovej, návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa 
Správa Predstavenstva SHA o činnosti a plnení úloh za rok 2010 a výsledku hospodárenia za rok 2010
Správa Kontrolnej komisie SHA k ročnej závierke za rok 2010 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010 
Schválenie ročnej účtovnej závierky SHA za rok 2010 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2010
Hlavné úlohy a plán činnosti SHA na rok 2011
Diskusia
Návrh na uznesenie z ČS
Záver

POZOR: Nasledovať bude prednáška na aktuálnu tému: 
„Praktický význam genomickej selekcie holsteinského plemena“ - Doc. Ing. Juraj Candrák PhD.

Prezentácia účastníkov ČS: o 9,00 hod.
Ak sa v čase, určenom na konanie členskej schôdze nezíde nadpolovičná väčšina členov, Predstavenstvo SHA zvoláva náhradnú členskú schôdzu SHA na deň 24.5.2011, tj. v utorok so začiatkom o 10,00 hod.

Členská schôdza bude mať nezmenený program a je schopná uznášať sa za prítomnosti skutočného počtu členov, bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 zákona 513/91 Zb.

Ing. Vladimír Chovan
predseda predstavenstva SHA