Späť

Pozvánka na členskú schôdzu SHA

Pridané: 14.9.2010 00:01:00 Počet zobrazení: 2981

14 September 2010

Ing. Milan Halmeš, podpredseda SHA

Predstavenstvo Slovenskej holsteinskej asociácie - družstvo
v súlade s ustanoveniami § 239 ods. 2 zákona 513/91 Zb. a ustanoveniami článku XI. Stanov SHA

z v o l á v a členskú schôdzu

Slovenskej holsteinskej asociácie – družstvo,

ktorá sa v zmysle uznesenia Predstavenstva družstva zo dňa 14.7.2010

uskutoční v Agroinštitúte v Nitre dňa 22.9.2010 t.j. v stredu so začiatkom o 9,30 hod.

Program rokovania členskej schôdze:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa a skrutátorov
3. Správa Predstavenstva SHA o plnení úloh za rok 2009 o činnosti a výsledku hospodárenia za rok 2009
4. Správa Kontrolnej komisie SHA k ročnej závierke za rok 2009 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky SHA za rok 2009 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009
6. Hlavné úlohy a činnosť SHA v roku 2010
7. Diskusia
8. Voľba členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie SHA
9. Návrh na uznesenie z ČS
10. Záver

Prezentácia účastníkov členskej schôdze: o 9,00 hod.

Ak sa v čase, určenom na konanie členskej schôdze nezíde nadpolovičná väčšina členov, Predstavenstvo SHA zvoláva náhradnú členskú schôdzu SHA na deň 22.9.2010,
tj. v stredu so začiatkom o 10,00 hod.
Členská schôdza bude mať nezmenený program a je schopná uznášať sa za prítomnosti skutočného počtu členov, bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 zákona 513/91 Zb.

 


Ing. Milan Halmeš
podpredseda SHA