Späť

Chovatelia dojníc môžu požiadať o mimoriadnu podporu...

Pridané: 29.10.2015 12:16:00 Počet zobrazení: 2214

29 Október 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch mlieka, žiadateľ nemusí predkladať overený register farmy k dátumu 30. 09. 2015, ale stačí platná úradne overená kopia.

V Bratislave dňa 28. 10. 2015

Ing. Stanislav Hoťka
riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít

Z eurofondov je určených 2.464.247 eur a rovnakou sumou by malo prispieť aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Rozdelenie výšky pomoci zvlášť na dojnice a zvlášť na prasnice stanoví ministerstvo po prijatí všetkých žiadostí platobnou agentúrou.

"Dočasnú mimoriadnu jednorazovú pomoc môže dostať držiteľ zvierat, ktorý mal k 30. septembru tohto roka registrovanú farmu v centrálnej evidencii. Na dojnice, ak mal takto registrovaných minimálne šesť kusov a na prasnice, ak mal registrované minimálne dva kusy. Akceptujeme len kompletné žiadosti, teda ak sú správne a čitateľne vyplnené so všetkými prílohami. Na neúplne žiadosti agentúra nebude v ďalšom konaní prihliadať," upozornila hovorkyňa PPA Katarína Rešetová s tým, že každá žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa a jeho podpis musí byť úradne overený. Žiadosti sa podávajú na tlačive, ktorého vzor je súčasťou oznámenia, komplet so všetkými povinnými prílohami. Pri osobnom doručení s povinnými prílohami je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti platobnou agentúrou.


Žiadosti treba doručiť osobne. PPA uchádzačov o podporu žiada, aby v čo najväčšej miere využívali pracovisko na Trenčianskej ulici v Bratislave, kde ju treba podať v čase od 7. do 17. hodiny. V posledný deň termínu (3. 11.) ju môžu doručiť aj na vybrané regionálne pracoviská platobnej agentúry vo Zvolene, Trenčíne, Nitre, Komárne, Leviciach, Lučenci, Košiciach, Žiline a v Michalovciach.