Novinky...

11.07.2012, 11:25, Slovenská Holsteinská Asociácia


Novinky v genetickom hodnotení holštajnského plemena v Slovenskej republike

Juraj Candrák, Nikola Kleknerová, Zuzana Riecka, Štefan Ryba, Peter Strapák

Genetické hodnotenie plodnosti a obtiažnosti pôrodov...

Plodnosť a obtiažnosť telenia kráv patria do skupiny tzv. funkčných znakov hovädzieho dobytka. Uvedené znaky sú na úrovni kontroly úžitkovosti hodnotené a analyzované ako klasické kvantitatívne znaky, ktoré sú okrem množstva génov z veľkej časti ovplyvňované environmentálnymi faktormi a činiteľmi. V štúdiách publikovaných v poslednom období sa uvádza, že došlo a neustále dochádza k zhoršeniu plodnosti dobytka mliekového úžitkového typu. Často spomínaným dôvodom tohto trendu je fakt, že selekcia bola, bez ohľadu na vzťahy medzi produkčnými a reprodukčnými znakmi, orientovaná hlavne na zvýšenie produkcie. Negatívny vplyv produkcie na plodnosť je však stále nejasný. Existujú chovatelia s vysoko produkujúcimi dojnicami s problémami v plodnosti a reprodukcii kráv ale aj chovatelia bez týchto problémov. Okrem vzťahov s produkciou a prostredím je tiež známe, že znaky plodnosti a obtiažnosti telenia majú všeobecne nízku dedivosť. To znamená, že je potrebné zohľadniť pomerne presne úroveň produkcie a faktory prostredia v procese genetického hodnotenia zvierat. Hlavným cieľom genetického hodnotenia je selekcia zvierat, ktoré sa stanú rodičmi a zlepšia genetickú úroveň v nasledujúcej generácii. O významnosti genetického hodnotenia plodnosti a obtiažnosti pôrodov svedčí aj to, že veľký počet krajín je zapojených do medzinárodného systému genetického hodnotenia týchto znakov v rámci organizácie Interbull. Je v záujme Slovenskej republiky, aby sa stala jednou z krajín zúčastňujúcich sa medzinárodného genetického hodnotenia aj pre znaky plodnosti a obtiažnosti pôrodov v rámci medzinárodnej organizácie Interbull.
Na katedre Genetiky a plemenárskej biológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol a je realizovaný, v spolupráci so Slovenskými plemenárskymi službami SR š.p. a Slovenskou holsteinskou asociáciou, pomerne rozsiahlý výskum genetického hodnotenia plodnosti a obtiažnosti pôrodov hovädzieho dobytka na úrovni odhadu prvotných plemenných hodnôt býkov a kráv v troch najvýznamnejších populáciách hovädzieho dobytka v Slovenskej republike. Pri odhade genetických parametrov a odhade plemenných hodnôt bolo použitých a overovaných niekoľko typov animal modelov bez zohľadnenia a so zohľadnením maternálneho efektu. Špecifickosť maternálneho efektu a jeho použitie pri samotnom odhade je veľmi významné práve pri hodnotení plodnosti a obtiažnosti pôrodov. Modely so zohľadnením maternálneho efektu sú navrhované ako modely pre rutinné domáce genetické hodnotenie. Ďalším veľmi zaujímavým prvkom genetického hodnotenia obtiažnosti pôrodov a niektorých ukazovateľov plodnosti (% zabreznutia) je skutočnosť, že odhadované plemenné hodnoty získavame veľmi skoro v porovnaní s ukazovateľmi produkcie mlieka a počtu somatických buniek, kde plemenné hodnoty na základe úžitkovosti potomkov sú odhadované s výrazným časovým oneskorením.
Pri odhade plemenných hodnôt základných ukazovateľov plodnosti: medziobdobie, servis perióda, inseminačný interval a NR56 (% neprebehnutých plemenníc) boli zohľadnené nasledovné pevné efekty: stádo-rok-sezóna telenia, poradie laktácie, plemenný typ, vek pri otelení , dĺžka laktácie a produkcia mlieka. Pri odhade plemenných hodnôt pre % zabreznutia kráv po prvej inseminácii a po všetkých insemináciách boli ešte navyše zohľadnené: poradie inseminácie a plemenník použitý v inseminácii. Odhad plemenných hodnôt obtiažnosti pôrodov vychádza z prijatej metodiky hodnotenia priebehu pôrodov kráv na Slovensku (Ryba, Strapák, 2010). Najvýznamnejšími faktormi, ktoré sú pri odhade plemenných hodnôt zohľadňované sú: stádo-rok otelenia, rok-mesiac otelenia, pohlavie narodeného teľaťa, plemenný typ, vek pri otelení a v prípade odhadu plemenných hodnôt pre 2. a ďalšie laktácie aj poradie laktácie. Plemenné hodnoty sú vyjadrené vo forme relatívnych plemenných hodnôt ako priama relatívna plemenná hodnota (RPH) býka, ktorý bol použitý v umelej inseminácii, alebo v prirodzenej plemenitbe a ako relatívna maternálna plemenná hodnota býka. Z hodnotenia sú vylúčené stáda u ktorých v danom období nebola zaznamenaná variabilita hodnotenia priebehu pôrodov (uvedený prístup používa väčšina krajín pri odhade plemenných hodnôt obtiažnosti pôrodov). RPH vyššie ako 100 predstavujú zlepšovanie danej vlastnosti a naopak RPH nižšie ako 100 zhoršovanie vlastnosti.

TOP 20 holsteinských býkov (odhadnuté plemenné hodnoty ukazovateľov plodnosti, minimálny počet dcér 50)

Top 40 holsteinských býkov podľa obtiažnosti pôrodov

Aktuálne návrhy zmien selekčných indexov...

Na základe odhadnutých dôležitostí jednotlivých ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a publikovaných ekonomických váh boli prepočítané dve nové varianty Slovenského produkčného indexu (bez a so somatickými bunkami). Relatívna dôležitosť jednotlivých ukazovateľov v Slovenskom produkčnom indexe bez somatických buniek je: mlieko v kg 26,5 %, tuk v kg 12,8 %, bielkoviny v kg 60,7 %. Pri porovnaní pôvodného % relatívneho vyjadrenia produkcie bielkovín v rámci SPI je navrhnutá relatívna zmena produkcie bielkovín +12,9 %. Relatívna dôležitosť jednotlivých ukazovateľov v Slovenskom produkčnom indexe so somatickými bunkami je: mlieko v kg na 34 %, tuk v kg 12 %, pre bielkoviny v kg 44 % a pre počet SB 10 %. Vzťah počtu somatických buniek a ukazovateľov mliekovej úžitkovosti bol analyzovaný na úrovni odhadovaných plemenných hodnôt býkov a na úrovni všetkých kontrolných nádojov kráv, ktoré vstupujú do genetického hodnotenia ukazovateľov mliekovej úžitkovosti v Slovenskej republike. Návrh úpravy Slovenského produkčného indexu predpokladá náhradu pôvodného jednoduchého selekčného indexu vo forme agregátového genotypu. Z dôvodu lepšieho porovnania boli navrhnuté varianty produkčného indexu vo forme relatívnych hodnôt (priemer 100, smerodajná odchýlka 12). Na základe navrhovanej zmeny Slovenského produkčného indexu (SPI) bola v populácii holštajnského plemena navrhnutá aj možná úprava Slovenského holštajnského indexu (SHI).

Navrhujeme dve možné alternatívy úpravy...

Prvá alternatíva: 56 % SPI, 36 % celkové hodnotenie typu (exteriéru) a 8 % skóre za somatické bunky. Druhá alternatíva ponecháva pôvodné zloženie indexu: 60 % SPI a 40 % celkové hodnotenie typu pri novom návrhu Slovenského Produkčného Indexu (34 % plemenná hodnota kilogramov mlieka, 12 % plemenná hodnota kilogramov tuku, 44 % plemenná hodnota kilogramov bielkovín a 10 % plemenná hodnota za somatické bunky vo forme skóre). Ako vhodnejšiu alternatívu navrhujeme druhú alternatívu (zohľadnenie somatických buniek na úrovni produkčného sub-indexu SPI), pri ktorej bude možná jednoduchšia úprava pri predpokladaných nasledujúcich zmenách selekčných indexov v populáciách hovädzieho dobytka v Slovenskej republike.

Návrh nového Slovenského produkčného indexu (holštajnské plemeno)

TOP 100 holsteinských býkov – návrh nového SHI (zohľadnené somatické bunky)
 

 
« Späť


Diskusia: "Novinky..."
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre